Ny E6 forbi Ringebu – Fylkesmannens rolle i planarbeidet

Av fylkesmann Kristin Hille Valla

Av fylkesmann Kristin Hille Valla

Det er stort engasjement om valg av E6-trasé gjennom Ringebu. På meklingsmøtet 9. mars ble det presentert et kompromissforslag som ikke er optimalt verken for jordvern- eller miljøhensyn, men som ble akseptert ut fra samfunnsnytten den nye vegen får.

Her ønsker Fylkesmannen å klargjøre misforståelser som er kommet fram etter dette.

Utbygging av E6 innebærer det største enkeltstående inngrepet i dalen noen gang. Trasévalget for strekningen blir fastlagt i kommunedelplan for E6 Ringebu sør – Frya. Planen er blitt møtt med innsigelser fra samtlige av de mest sentrale regionale aktørene i arealplanleggingen.

Generelt om arealplanlegging
Etter plan- og bygningsloven er det kommunen som er planmyndighet og som vedtar planer innenfor rammen av nasjonal arealpolitikk. Arealpolitikken er uttrykt på mange vis, men en samlet framstilling kom i fjor sommer, i dokumentet Nasjonale forventninger. Dette er tilgjengelig på nettsiden PlanOppland, www.planoppland.no.

Fylkesmannen og andre fagmyndigheter skal formidle politikken til kommunene, og om nødvendig fremme innsigelse dersom kommunenes planer er i strid med nasjonal politikk. Politikken er vedtatt av Storting og Regjering – noe Fylkesmannen, andre statlige regionale myndigheter og kommunene må forholde seg til.

Meklingsinstituttet
I de tilfeller der kommunen og fagmyndighetene er uenige om tolkningen av den nasjonale politikken, kan det gjennomføres mekling. Ved mekling trer fylkesmannen personlig ut av sin vanlige rolle som fylkesmann og inn i rollen som meklingsmann. Fylkesmannen er gitt myndighet som mekler av Kongen i statsråd 12. juni 2009. På meklingsmøtene ivaretas fylkesmannsrollen som sektororgan av avdelingsdirektørene for berørte fagområder. Dette er en ordning som er hjemlet i loven og som embetet har lang erfaring med å håndtere. Dersom man ikke blir enige etter gjennomført mekling og avsluttende politisk behandling i kommunen, avgjøres plansaker i Miljøverndepartementet.

Kommunens og Fylkesmannens behandling av kommunedelplanen
Fylkesmannen har gjennom kommunedelplanprosessen for E6 Ringebu sør – Frya bidratt med formidling av nasjonal politikk og avklaringer om mulige konfliktområder, for å klargjøre kommunens handlingsrom i denne krevende vegsaken.

De vanskeligste avveiningene på Fylkesmannens ansvarsområder har vært mellom jordvern- og miljøhensyn. I vår høringsuttalelse går det fram at alle traséalternativ unntatt tunnelalternativet vurderes å være i strid med nasjonal arealpolitikk. Fylkesmannens uttalelse bygger på konsekvensutredningene som er en del av planmaterialet. Her går det fram hvilke konsekvenser trasealternativene har for de ulike fagområdene.

Kommunens behandling
Kommunen har gjennom sin behandling kommet fram til et traséforslag som prioriterer jordvernet på bekostning av vassdrags-/strandsonehensyn. Jordvernpolitikken er innskjerpet de seinere årene på ulike måter, bl.a. i St.meld. nr. 26 (2006-2007) Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand, i felles brev fra landbruks- og matministeren og miljøvernministeren samt i brevet fra samferdselsministeren til kommunene og regionale statlige myndigheter. Samtidig er politikken på vassdrag-/strandsoneområdet tilsvarende innskjerpet, både i nevnte stortingsmelding og gjennom ny lov om naturmangfold. Derfor har Fylkesmannen innsigelse til den traséen som kommunen har vedtatt.

Mekling og videre prosess
Ut fra E6-prosjektets høye samfunnsnytte og betydningen av å få en rask avklaring slik at prosjektet kan gjennomføres som planlagt, ble det altså presentert et meklingsforslag 9. mars. Dette løsningsforslaget ble godtatt av alle innsigelsespartene på meklingsmøtet, og er den eneste sammenhengende vegtraseen gjennom planområdet som det ikke hefter innsigelse ved. Kommunen valgte å avvise meklingsresultatet på møtet, fordi kommunen vurderte at det lå for langt unna kommunens tidligere vedtatte trasévalg.

Kommunene oppfordres alltid til å ta meklingsresultatet tilbake til kommunestyret, uavhengig av resultat, noe som også blir gjort i denne saken. Dersom kommunestyret vedtar sitt opprinnelige traséforslag sender Fylkesmannen saken videre til Miljøverndepartementet for avgjørelse. Velger kommunestyret å godta løsningsforslaget fra meklingsmøtet, hefter det ikke lenger innsigelse ved planen og den kan vedtas av kommunen med rettsvirkning.

Reklamer

Om fylkesmannenoppland

Fylkesmannen arbeider for at Oppland skal være et godt fylke å bo og arbeide i. Vi passer på at du får rettighetene dine slik Stortinget har bestemt. Det gjelder blant annet barnehage og skole, helse- og sosialtjeneste. Vi slår ring om miljøet, og arbeider for landbrukets framtid.
Dette innlegget ble publisert i Uncategorized og merket med , , . Bokmerk permalenken.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s