Fylkesmannen i Oppland

Frislivssenter for bedre helse

Reklamer

Ane Bjørnsgaard, Folkehelsekoordinator, Oppland fylkeskommune
Aud Gjørwad, Folkehelserådgiver, Fylkesmannen i Oppland

Vi vil gratulere Ringebu kommune med åpningen av Freskus – frisklivsenteret på Fåvang, som hadde offisiell åpning 25. september. Ringebu viser gjennom denne satsingen at de prioriterer forebyggende helsearbeid og gir en god mulighet og hjelp til innbyggerne i Midtdalen til å kunne ta vare på egen helse.

Den første frisklivssentralen ble etablert i Modum kommune i 1996. I 2004 inngikk Helsedirektoratet, som en videreutvikling av ordningen med grønn resept, et samarbeid med fem fylker om utvikling av kommunale oppfølgingstilbud for personer med helsemessig behov for å endre levevaner. Oppland var et av disse fylkene.

I dag er det etablert mer enn 150 frisklivssentraler i kommunene. I mange kommuner legges det til rette for samarbeid mellom frisklivssentralen, Nav, spesialisthelsetjenesten, frivillige organisasjoner og andre lokale aktører (Folkehelsemeldingen, 2013).

Den siste undersøkelsen av fysisk aktivitet blant voksne i Norge (2009) viser at 83 % av alle voksne i Norge er ikke en gang i nærheten av å oppfylle helsemyndighetenes anbefaling om moderat fysisk aktivitet minst 30 minutter hver dag. I samme undersøkelse slås det også fast at mange voksne nordmenn (76 %) ønsker å bli mer fysisk aktive. Når vi i tillegg tar med aktivitetsundersøkelsene for barn og unge er rundt 3 millioner mennesker i Norge for lite aktive i forhold til anbefalingene (NCD-rapport, 2013).

Og det er mange som vil, men som opplever at de ikke får det til.

Flere års innsamling av data fra fysiotek/frisklivsentralene i Oppland viser at mange velger å øke aktivitetsnivået sitt ved å gå på tur eller trene på et treningssenter. Vestre Slidre kan trekkes fram som et godt eksempel. Der ble det bygd et kommunalt treningssenter i kombinasjon med et kulturhus. Treningssenteret i kombinasjon med frisklivsentraltilbud med individuell oppfølging resulterte i at rundt 10 % av befolkningen benyttet seg av tilbudet. Kommunefysioterapeuten gjennom 30 år så at behandlingskøen av kronikere forsvant i takt med at folk fikk mulighet til å trene og ta ansvar for egen helse. Mange av de som aldri hadde oppsøkt treningssenter tidligere møtte opp til individuell motivasjonssamtale, treningstilbud og fikk veiledning om kosthold og røykeslutt.

Et tilbud både på dag- og kveldstid vil kunne nå flere grupper. For flere av de som ikke er i arbeidsaktivitet, kan nettopp en treningsaktivitet være starten på å gjøre noe med egen helse og eget liv. I tillegg til trenings- og helseeffekten kan dette blir en attraktiv sosial møteplass både for kommunens beboere og besøkende.

Noen har lurt på hvorfor offentlige midler skal brukes til dette. Det er underlig at det oftere stilles spørsmål om bruk av midler til det forebyggende helsearbeidet enn om bruk av midler til å reparere. Vi vet i dag at kostnaden ved å reparere er det mangedobbelte av å forebygge. Kroniske livsstilssykdommer som diabetes, hjerte- og karsykdommer, kreft og kols utgjør 80 % av alle dødsårsaker.  Mange dør alt for tidlig, og får mange år med dårlig helse. Dette koster mye for enkeltmennesket, men også for samfunnet.  Risikofaktorene vet vi er tobakk, alkohol, sukker, salt, fett og stillesitting. Norge har forpliktet seg til å redusere for tidlig død av disse sykdommene med 25 prosent innen 2025.  (HOD`s NCD-rapport, 2013) Freskus i Ringebu er et godt lokalt bidrag i riktig forebyggende retning!

Vi ønsker Ringebu kommune og innbyggerne lykke til med friske tak for folkehelsa!

Reklamer

Reklamer