Fylkesmannen i Oppland

Rent vann er livsviktig!

Reklamer

Av seniorrådgiver Ola Hegge, Fylkesmannen i Oppland,
overingeniør Ragnhild Skogsrud, Fylkesmannen i Hedmark
daglig leder Odd Henning Stuen, Vassdragsforbundet for Mjøsa

Rent og godt vann er lett å ta som en selvfølge. Vi som bodde i Mjøsområdet på 1970-tallet, glemmer aldri smaken og lukten av blågrønnalger når vi åpnet vannkranen hjemme. Det ble satt inn store ressurser på rensing, og det er igjen godt mjøsvann i kranene. I mange land i verden er mangelen på rent vann et stort helseproblem. Gjennom årets TV-aksjon kan vi nå bidra til å skaffe trygg vannforsyning også for andre.

Rent vann er nødvendig for liv og helse, matproduksjon og trygge sanitære forhold. Rent vann gir liv, mens forurenset vann og mangel på vann tar liv.

Norge er et land som er rikt på vann av god kvalitet, sammenlignet med de fleste andre land i verden. Vi har godt vann i krana til alle tenkelige formål, og vi får tatt hånd om avløpet på en god måte. Men det har ikke bestandig vært slik.

I 1872 ble befolkningen i Hamar rammet av en alvorlig tyfusepidemi, med totalt ca. 400 sykdomstilfeller, hvorav 10 prosent døde. Årsaken var dårlige sanitærforhold og svært primitive avløpsløsninger. Mjøsa var byens viktigste vannkilde, men med kloakkinfisert overflatevann var mangelen på rent drikkevann et faktum. Man besluttet etter hvert å hente vann fra Flagstadelva, og i 1877 ble det lagt over 7 km ledning som knyttet befolkningen til en ny, ren og god vannkilde.

I 1931 ble Gjøvik rammet av en tyfusepidemi som krevde 19 menneskeliv. Sykehuskloakken ble sluppet ut i Mjøsa og hadde funnet veien til drikkevannsinntaket. Lite ble gjort for å stoppe selve forurensningen, men vanninntaket ble lagt til større dyp. Folk fikk øynene opp for hvilke helsemessige farer som lå i å hente drikkevann fra den samme innsjøen man slapp kloakk ut i.

Midt på 50-tallet så man for alvor de skadelige effektene av forurensningene. Problemene viste seg først i elvene. Det ble oksygenmangel ved liten vannføring, og høye giftkonsentrasjoner førte til hyppig fiskedød. I Mjøsa begynte fiskerne å se økende begroing langs strendene, på båter, tauverk, garn og utstyr. Det ble rapportert om stadig økende algevekst og dårlig sikt i vannet.

Enkelte arter blågrønnalger ble vanligere utover i 60-årene, og i perioder var det ubehagelig lukt og smak på drikkevannet. De badende reagerte på dårlig vannkvalitet og sleipe steiner på strendene. Lokalt fikk vi hyppige algeoppblomstringer. Alle forsto at dette skyldtes forurensninger.

De menneskelige fosforbidrag kommer i stor utstrekning fra punktkilder som det både teknisk og økonomisk er mulig å begrense. Derfor ble fosforbegrensningen sentral i arbeidet med å stoppe eutrofieringen av Mjøsa.

I 1960 ble det etablert en samarbeidskomite med deltakere fra alle kommunene på Hedmarken for å se på løsninger på felles sanitære problemer knyttet til forurensningen av Mjøsa og Åkersvika. Men tidlig på 1970-tallet var budskapet likevel klart – Mjøsa kan dø og skal reddes! Vi fikk Mjøsaksjonene, der staten bidro med betydelige midler. Man satte i verk omfattende tiltak til beste for vannmiljøet og de ulike brukerinteressene. Over en periode på 20 år ble det bygd kloakkledninger og renseanlegg, og tiltak ble rettet mot avfallshåndtering, industri, landbruk og spredt bebyggelse. Dessuten innførtes forbud mot fosfatholdige vaskemidler. Alle bidro, og resultatet ble meget bra. I 1993 kunne man lese at «Mjøsa er reddet». En gigantisk snuoperasjon hadde gjort innsjøen til en av de reneste i Europa.

I dag forsynes snart 100 000 mennesker med drikkevann fra Mjøsa – de fleste fra 7 større

vannverk. I tillegg finnes noen mindre vannverk, enkeltvannforsyninger, industrivannverk blant annet for næringsmiddelindustri og vanningsanlegg for jordbruksarealer. På samme måte som byer og tettsteder ved Mjøsa har bygget ut drikkevannsforsyningen, har de samme områdene også blitt utbygd med avløpstekniske anlegg.

Vi klarte å snu den negative utviklingen i vannkvaliteten i Mjøsa ved hjelp av betydelige investeringer og bruk av moderne renseteknologi, og vi bruker fortsatt betydelige ressurser på å vedlikeholde den gode vannkvaliteten vi igjen oppnådde. I Mjøsområdet har vi samarbeidet om vannforvaltningen i over 40 år. Staten satt lenge i førersetet når det gjaldt overvåking av mjøsvassdraget, men fra midt på 1990-tallet overtok en regional styringsgruppe mye av ansvaret for dette. Fra 2003 er det Vassdragsforbundet for Mjøsa med tilløpselver som har tatt opp arven etter Mjøsaksjonene.

Rent vann krever politisk engasjement, tilstrekkelige ressurser, teknologiske løsninger og kompetent personell. I Mjøsa og mange andre steder i Norge har vi klart å få tilbake og å opprettholde god vannkvalitet fordi vi har de nødvendige økonomiske ressursene og den nødvendige kompetansen til å få gjennomført de tiltak som er nødvendige. Slik er ikke situasjonen overalt i verden. Utviklingsland har store utfordringer med å skaffe befolkningen rent vann, noe som resulterer i store sykdomsproblemer og stor dødelighet mange steder.

Årets TV-aksjon går til Kirkens Nødhjelp sitt vannarbeid i åtte vannfattige land. Det gir oss en god anledning til å bidra til at også andre skal få tilgang til den livsnødvendige ressursen som rent vann er. Benytt anledningen og gi så det monner!

Vann forandrer alt!

Reklamer

Reklamer