Fylkesmannen i Oppland

Større fagmiljøer gir bedre tjenester i nye kommuner.

Reklamer

Christl Kvam, fylkesmann i Oppland

To av tre innbyggere i Oppland tror kommunesammenslåinger vil gi dem like gode eller bedre tjenester enn det de får i dag. De setter fingeren på noe helt vesentlig.

Vi er midt inne i en kommunereform. I Oppland er alle kommuner i gang med å vurdere hvilke av naboene sine de ønsker å gå framtida i møte med. Men hvorfor gjør de det? Hvorfor er det behov for å vurdere kommunekartet nå? Innbyggerne i Oppland gir langt på veg svaret.

I november i fjor gjennomførte Fylkesmannen i Oppland en innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåinger. Mer enn 5.500 opplendinger fordelt på samtlige kommuner i fylket ble blant annet spurt: Hvis kommunesammenslåing blir en realitet, hvordan tror du den nye kommunen ville løse sentrale oppgaver sammenlignet med kommunen du bor i dag? Svarene vi fikk viser at to av tre innbyggere i Oppland tror de vil få like gode eller bedre tjenester i en ny og større kommune. Svaret var det samme enten spørsmålet gjaldt skole og barnehage, helsetjenester eller eldreomsorg. Dette bør være grunn god nok til at kommunene stiller seg spørsmålet om dagens kommunegrenser legger til rette for et best mulig tjenestetilbud, i dag, men ikke minst i framtida.

Kommunestrukturen i Norge har vært uendret siden 60-tallet. Samtidig har kommunenes ansvar og oppgaver økt i omfang og i kompleksitet. Kommunene trenger stadig flere folk med stadig høyere kompetanse. Et eksempel: En rekke sykdommer og tilstander som tidligere krevde intensiv behandling på sykehus, kan nå, gjennom å kombinere ny teknologi og spesialkompetanse, skje på sykehjem eller hjemme hos den enkelte. Fylkesmannen ser allerede i dag kommuner som strever med å sikre seg mange nok og flinke nok folk på viktige områder. Også i framtida blir det nok slik at folk med høy utdannelse søker store fagmiljøer, og større kommuner vil lettere kunne rekruttere godt kvalifiserte folk.

I tillegg øker innbyggernes forventninger til offentlige tilbud og tjenester – både når det gjelder kompetanse og kvalitet. Vi får og krever flere rettigheter og forventer mer av kommunene. For at kommunene skal kunne opprettholde og levere gode og likeverdige tjenester over tid trengs større, sterkere og mindre sårbare fagmiljøer. Mange kommuner løser dette gjennom interkommunalt samarbeid. Ett alternativ til det er kommunesammenslåing og økt politisk kontroll av de tjenester kommunene leverer.

Kommunene er ikke bare tjenesteprodusenter, de er også arbeidsgivere. Det er ingen tvil om at kommune-Norge må rekruttere mye høyt kvalifisert arbeidskraft i årene som kommer. Kommunene må selv finne svarene på rekrutteringsutfordringen. I mange kommuner vil andelen eldre øke sterkt de neste tiårene. Samtidig vil andelen yrkesaktive i befolkningen synke. Kombinasjonen økte utgifter, som et resultat av at flere trenger pleie og omsorg, med fallende inntekter på grunn av færre yrkesaktive vil være en stor utfordring for kommunene.

Det ble stilt flere spørsmål i Fylkesmannens innbyggerundersøkelse som gir interessante svar. Tre av fem svarer at avstand til offentlige tjenester og fordeling av offentlige arbeidsplasser i den nye kommunen er viktig eller svært viktig for dem. Vi vet fra før at det ikke bare er kvaliteten på tjenestene som betyr noe for folk, men også nærheten til dem. Difis innbyggerundersøkelse viser at innbyggere i små kommuner er mer tilfredse med de kommunale tjenestene enn innbyggere i store kommuner. Difi har ikke undersøkt hvorfor, men det kan ha sammenheng med tilgjengelighet. Tilgangen oppleves som best i små kommuner, der også tilfredsheten er størst. Det er et argument for at tjenestene bør ligge der folk bor, kommunesammenslåinger eller ikke.

Hvordan tjenestetilbudet skal innrettes i eventuelle nye kommuner er det opp til de folkevalgte å bestemme. Det er ikke bare å slå kommuner sammen. Det skal skapes helt nye kommuner – til det beste for alle som bor der.

 

Reklamer

Reklamer