Fylkesmannen i Oppland

Kommunene har ett år på seg

Reklamer

Christl Kvam, fylkesmann i Oppland

Kommunereformarbeidet i Oppland er godt i gang. Kommunene befinner seg på ulikt sted i løypa, men alle har forlatt startblokka. Noen har nylig startet utredningsarbeidet. Andre er i forhandlinger om en intensjonsavtale. Lengst har de kommet i Lunner og Gran – der skal innbyggerne få si sin mening om en sammenslåing allerede ved valget i september. En ting er imidlertid felles for alle kommuner: Innen 1. juli 2016 skal de ha krysset målstreken. Før den tid skal de ha fattet et endelig vedtak om egen kommunes framtid.

I mellomtiden skal det avholdes et kommunevalg. Det betyr mange nye representanter i kommunestyrene, som innen få måneder etter valget skal være med på å fatte det viktigste vedtaket for kommunen sin på lang tid. Fylkesmannen er opptatt av at de nye kommunestyrene får den informasjonen og kunnskapen de trenger for å ta en slik krevende beslutning. Det krever bevisst jobbing. Det samme gjelder for innbyggerne. I løpet av kort tid skal mange opplendinger settes i stand til å stemme over ulike alternativer for kommunen sin. Da er det avgjørende at de får vite hva de forskjellige alternativene faktisk innebærer, både på kort og på lang sikt.

Kommunene i Oppland står overfor flere utfordringer. Ikke minst er det en utfordring at folketallet går ned og at befolkningen blir eldre. Kampen om både innbyggere og arbeidskraft vil bli enda hardere i årene som kommer. Kommunene må vurdere om de er best rustet til å møte disse utfordringene ved fortsatt å stå alene, eller om det vil være mer fornuftig å bli en del av en større kommune. Stortingets målsetting med reformen er:

Det er mange spørsmål kommunene bør stille seg, og lete etter gode svar på: Er dagens kommunegrenser hensiktsmessige for innbyggerne i deres hverdag? Vil vi, med de utfordringene vi står overfor, evne å sikre nok kompetent arbeidskraft til å opprettholde et godt tjenestetilbud? Hva skal til for å styrke egen vekstkraft og attraktivitet? I løpet av våren 2016 vil regjeringen legge fram forslag til endringer i inntektssystemet for kommunene. Vi kjenner ikke innholdet i forslagene ennå, men det vil komme endringer. Kommunene bør også spørre seg hvordan det lokale folkestyret fungerer i dag, og om det vil styrkes eller svekkes om kommunen blir større? I søken etter svar på alle disse spørsmålene må innbyggerne, næringslivet og andre la sin stemme høre.

Til nå har Fylkesmannens rolle i kommunereformen først og fremst vært å få kommunene til å snakke sammen, og være en pådriver for å sette i gang gode og involverende prosesser. Det opplever vi at vi og kommunene har lykkes godt med i Oppland. I tillegg har vi bistått kommunene i det arbeidet som er iverksatt på tvers av kommunegrensene. Det vil vi gjøre også i tida som kommer. Men Fylkesmannen har også fått en annen oppgave. Etter at kommunestyrene har fattet sine endelige vedtak skal Fylkesmannen, på selvstendig grunnlag, gjøre en samlet vurdering av vedtakene opp mot målsettingene med reformen.

Med utgangspunkt i de fire målsetningene med reformen nevnt over, jobber Fylkesmannen i Oppland med å konkretisere hva vi vil legge vekt på i våre vurderinger. Hvor vidt den nye kommunen har kompetanse og kapasitet til å møte framtidas utfordringer vil her bli sentralt. Tanken er at dette skal konkretiseres ytterligere i løpet av høsten og gjøres kjent for de nye kommunestyrene før de fatter sine endelige vedtak. Vi ønsker åpenhet rundt dette, og det skal ikke komme overraskende på noen kommune hva Fylkesmannen vektlegger. Det vil helt klart være en styrke for Oppland dersom kommunene og Fylkesmannen er samstemte i sine vurderinger.

(Dette innlegget ble publisert i aviser i Oppland i begynnelsen av juli 2015.)

Reklamer

Reklamer