Fylkesmannen i Oppland

Oljeindustri og arbeidsplasser, bryr det oss?

Reklamer

Christl Kvam, fylkesmann i Oppland

De fleste opplendinger er fornøyd med kommunens tjenester, og de trives der de bor. Spørsmålet er hva som skjer de neste 10 – 15 årene hvis vi ikke tør å tenke nytt nå.

Som opplendinger er det lett for oss å tenke at oljesektoren er et kystanliggende. At arbeidsplasser forsvinner på Vestlandet og at oljeinntektene inn i statskassen blir mindre, er ikke noe vi går og kjenner på hver dag Men det angår oss like fullt. I Innlandet er hver fjerde person mellom 16 og 67 år verken tilknyttet skole eller arbeidsliv. Hvert år betaler NAV ut rundt ni milliarder kroner i langvarige helserelaterte ytelser til opplendinger og hedmarkinger. Det gjør oss til en region hvor vi er mer avhengige av statens oljeinntekter enn mange andre regioner i Norge.

Nylig ble NOU 2015:9 «Finanspolitikk i en oljeøkonomi» lagt fram. Den omhandler praktiseringen av handlingsregelen. Det vil si hvor stor andel av inntektene fra oljevirksomheten som kan brukes fra år til år inn i statsbudsjettet. I en av hovedkonklusjonene belyses utfordringene med utgifter knyttet til en aldrende befolkning: «Aldringen av befolkningen ventes å gi en økning i offentlige utgifter til pensjon, omsorg og helse som for alvor tiltar om 10 – 15 år. Med dagens velferdsordninger og skattenivå vil det over tid oppstå et stort og økende gap mellom offentlige utgifter og inntekter. Velferdsstaten må være bærekraftig i møte med stigende levealder og en høyere andel eldre i befolkningen. Handlingsregelen kan ikke erstatte nødvendige innstramninger, men kan lette tilpasningene i en overgangsfase».

Framtidige oljeinntekter vil med andre ord ikke beskytte oss mot behovet for endring og omstilling, men kun glatte over de verste humpene på framtidsveien. I Oppland må vi, i større grad enn i dag, se på mulighetene for å jobbe smartere og riktigere.

I dag blir mange politikere og innbyggere utfordret på sitt syn på kommunesammenslåing. Mange spør seg hvorfor sammenslåinger er nødvendig, ettersom de aller fleste i Oppland både trives der de bor og er fornøyde med de kommunale tjenestene de mottar. Svaret er ganske enkelt. Det er en stor og viktig oppgave for våre politikere å sørge for at det samme er tilfelle også om 10 – 15 år. Med fallende oljeinntekter, en økende andel eldre innbyggere samt, for Opplands del, en for stor del av befolkningen på utsiden av dagens arbeidsliv, må vi starte jobben nå og ikke vente til vi blir mindre fornøyde og trives dårligere. Hvis det skjer vil det bli enda færre mennesker i de kommunene i Oppland som allerede sliter med å opprettholde innbyggertallet sitt.

Mange spør meg om det blir bedre kommunale tjenester eller færre eldre i en kommune av å slå seg sammen med en annen kommune med mange eldre. Det blir selvfølgelig ikke færre eldre, men det kan bli bedre og flere kommunale tjenester. Det vil, med riktig organisering, være mulig å få til flere hender ute hos de eldre og færre til å administrere.  I nåsituasjonsrapporten fra Valdres 6. februar 2015 står det: «Det blir gjort mye dobbeltarbeid i de seks kommunene når det gjelder å tilfredsstille alle lovkrav på dette tjenesteområdet (helse og omsorg). Det er svært ulike standarder når det gjelder rutiner og prosedyrer. Tid om annen opplever en å ha pasienter med så spesielle behov at det kommunale tjenesteapparatet ikke strekker til for å gi adekvat pleie og omsorg. Dette er en stor utfordring både økonomisk og etisk».

Kommunenes største utfordring i dag er tilgang på kompetanse og nok fagfolk til å sikre at tjenesten ikke ramler sammen med noen sykmeldinger. Som innbyggere blir vi mer og mer kravstore og tjenestene vi etterspør mer og mer spesialiserte. Der vi før hadde en husmorvikar er det i dag spesialiserte fagområder på for eksempel ergoterapi, fysioterapi, sykepleie og renhold som utgjør hjemmetjenesten.  Mange små brukergrupper, kombinert med større krav til dokumentasjon og stort vikarbehov i pleie og omsorgssektoren, er noen av elementene kommunene trekker fram. Det er krevende å utvikle og rekruttere ledere, og mange nøkkelpersoner sitter alene på store fagområder. Dette øker kommunenes sårbarhet innenfor viktige tjenester.

Fylkesmannen har som en av sine viktige oppgaver å sørge for likebehandling av og rettsikkerhet for alle som bor i fylket. Vi ser, gjennom våre tilsyn og gjennom dialog med kommunene at det er krevende å møte sentrale myndigheters krav og innbyggernes forventinger. Hva skjer de neste 10 – 15 årene hvis vi ikke tør å tenke nytt nå? Kommer barna våre til å velge seg Oppland når de skal bosette seg med sin familie hvis vi ikke klarer å holde tritt med forventingene til morgensdagens innbyggere? Vil alternativet til å omstille og endre bli økte skatter som utvalget bak NOU 2015:9 er inne på?

De aller fleste innbyggerne i Oppland er glade i nærmiljøet sitt og føler sterk tilknytning til bygda si. Av de mange innbyggerundersøkelsene som offentliggjøres i disse dager kan det se ut som om kommunale administrative grenser ikke vekker de samme følelsene. Framtidas løsning ligger kanskje i å ivareta lokalsamfunnene og nærheten til de tjenestene som betyr mest for oss, og samtidig finne gode og rasjonelle løsninger for administrative oppgaver?  Kommunereformen utfordrer oss til strategisk tenkning, og nye kommunestyremedlemmer må diskutere med sine innbyggere hvilke løsninger de ser for seg de neste 15 årene, og ikke kun de neste fire.

 

Reklamer

Reklamer