Fylkesmannen i Oppland

En helsetjeneste som lytter

Reklamer

Marianne Pettersen Bygdnes, rådgiver, Fylkesmannen i Oppland og Erlend T. Aasheim, fylkeslege i Oppland og førsteamanuensis UiO

Å lytte til pasienten er et ansvar ikke bare for helsepersonell, men for alle aktører i helsetjenesten.

Folkehelseinstituttet har lagt fram en undersøkelse av befolkningens erfaringer med helsetjenesten i 11 land. Norske deltakere i undersøkelsen rapporterte om dårligere erfaringer med sin faste lege når det gjaldt brukermedvirkning, sammenliknet med andre land.

Pasienter har en lovfestet rett til å få nødvendig informasjonen for å få innsikt i sin egen situasjon. Helsepersonellet har plikt til å gi slik informasjon og skal så langt det er mulig sikre seg at pasienten har forstått informasjonen som er gitt. Dette kan innebære bruk av tolk om nødvendig.

Pasienter har også rett til å medvirke ved valget av behandling og annen helsehjelp. Det er imidlertid helsepersonellet som har det faglige ansvaret for behandlingen, og derfor er det helsepersonellet som treffer den endelige avgjørelsen. Hvis pasienten ikke er fornøyd med legens vurdering kan pasienten kreve en ny vurdering av en annen lege.

Pasienter som mener at de har en rettighet som ikke blir oppfylt kan klage slik at Fylkesmannen ser på saken. Hvis for eksempel en kommune avslår en søknad om sykehjemsplass, kan pasienten klage til kommunen, og hvis avslaget opprettholdes skal klagen sendes til Fylkesmannen for vurdering.

Retten pasienter har til informasjon og medvirkning skal fremme tilliten mellom pasienter og helse- og omsorgstjenesten, og ivareta respekten for pasientens liv. Det siste handler om å respektere pasientens selvbestemmelse. Dette er et grunnleggende prinsipp i medisinsk etikk.

«Hva er viktig for deg?» er en kampanje noen kanskje er kjent med. Ved at helsepersonell stiller dette spørsmålet, kan man fange opp ting som er viktig for pasienter og brukere på en annen måte enn hvis fokuset er «hva er i veien med deg». Det handler om å involvere brukere og gi rom for medbestemmelse i eget liv.

Helsetjenesten skal jobbe kunnskapsbasert. For helsepersonell og andre i helsevesenet, utgjør den erfaringsbaserte kunnskapen pasienter som har ett av tre punkter i en kunnskapsbasert praksis. De to andre punktene er helsepersonell sine kliniske erfaringer og forskning. Som Pasient- og brukerombudet skrev i en kronikk for ikke lenge siden: kompetansen på eget liv er det brukerne som sitter med.

Hos Fylkesmannen mottar vi regelmessig klager hvor pasienter beskriver en opplevelse av å ikke bli tatt på alvor, eller ikke få god nok informasjon fra leger eller annet helsepersonell. Ved klager av denne typen, ber vi ofte helsepersonellet om å kalle inn pasienten til en samtale. Dette gir pasient og helsepersonell mulighet til å møtes og løse seg saken seg imellom.

De erfaringer som pasienter gjør i møtet med helsevesenet, er viktige også for Fylkesmannen. For oss er det et mål at perspektiver fra brukere skal tas mer med i betraktning, når man gjør tilsyn. Statens helsetilsyn har nettopp brukerinvolvering som et av sine viktigste satsningsområder. I praksis betyr dette at vi nå oftere snakker med pasienter og brukere som mottar tjenestene vi fører tilsyn med.

Regjeringen har som mål at pasienter og brukere skal involveres i utformingen av prioriteringer i helsetjenesten på alle nivåer. Da fylkeslegen i Oppland sammen med andre aktører i helse-Norge nylig møtte statsministeren og helseministeren for å diskutere kvalitet og variasjon i helsetjenesten, var mange brukere og brukergrupper til stede og bidro med synspunkter. Dette var positivt og nyttig i diskusjonene.

Ikke bare det enkelte helsepersonell, men også kommuner, sykehus, tilsynsmyndigheten og sentral helseforvaltning har et ansvar for å lytte til pasienten. Dette er en av nøklene for å skape en helsetjeneste som er enda bedre enn den vi har i dag.

Reklamer

Reklamer